Συμβουλή της Ημέρας

TLF and chronic low back pain

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

SPINE:
Worldwide (online) - Nov 2, 2024

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Brno, Czech Republic (live) - Sept 7, 2024
Pescara, Italy (live) - Oct 26, 2024
Seoul, Korea (live) - Dec 21, 2024

KINSTRETCH

WORLDWIDE (online) - Oct 5, 2024