Συμβουλή της Ημέρας

Προσεχή Σεμινάρια

FUNCTIONALRANGERELEASE

LOWER LIMB:
Worldwide (online) - Oct 22, 2022

FUNCTIONALRANGECONDITIONING

Marlborough, UK (live) - July 9, 2022
Boston, USA (live) - Jul 16, 2022
Seoul, KOREA (live) - Aug 27, 2022

KINSTRETCH

Costa Mesa, CA (live) - June 4, 2022
North America (online) - June 25, 2022
Worldwide (online) - Oct 1, 2022